БДС ISO 45001:2018 

Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане


Международната организация за стандартизация (ISO) публикува новият стандарт ISO 45001:2018, който заменя BS OHSAS 18001:2007.

БДС ISO 45001:2018 определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за нейното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобряват своята резултатност.

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина и естество на дейност, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР), да елиминира опасностите и да сведе до минимум рисковете за ЗБР. В съответствие с политиката по ЗБР на организацията предвидените резултати от системата за управление на ЗБР включват:

  • постоянно подобряване на резултатността по ЗБР;
  • изпълнение на законовите изисквания и други изисквания;
  • постигане на целите по ЗБР.

В стандарта не се определят конкретни критерии за резултатност по ЗБР, нито пък се дават задължителни предписания за разработване на система за управление на ЗБР.

БДС ISO 45001: 2018 не разглежда въпроси като безопасност на продукт, имуществени щети или въздействия върху околната среда, извън рисковете, които те представляват за работниците и за други важни заинтересовани страни.