ISO/TS 17582:2014

Системи за управление на качеството - Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 за изборни организации на всички нива на управление


ISO/TS 17582:2014 определя изискванията за система за управление на качеството, чрез която изборната организация:

  • трябва да демонстрира способността си да управлява избори чрез тайно гласуване, които осигуряват надеждни, прозрачни, свободни и честни резултати, които са в съответствие с избирателни изисквания;
  • в рамките на установената правна рамка, цели да повиши доверието на гражданите, кандидатите, политическите организации, както и други заинтересованите страни в изборите чрез ефективно прилагане на избирателната система за управление на качеството, включително процеси за непрекъснато подобряване.

ISO/TS 17582:2014 се прилага за периода на изборите, включително и предизборни и следизборни дейности или процеси.

ISO/TS 17582:2014 се прилага за всички изборни органи, участващи в даден аспект на изборния процес, независимо дали те са постоянни организации или временни организации, създадени в подкрепа на избори за определен период от време.

ISO/TS 17582:2014 е приложим за избори на всички равнища на управление, независимо дали е на местно, регионално или национално ниво.