БДС ISO 18091:2019 (ISO 18091:2019)

Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на ISO 9001 в местното самоуправление


Този международен стандарт определя изисквания за система за управление на качеството, когато организацията:

а) трябва да демонстрира способността си да предоставя последователно продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и приложимите законови и регулаторни изисквания, и

б) има за цел да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективно прилагане на системата, включително процеси за усъвършенстване на системата и осигуряване на съответствие с изискванията на клиента и приложимите законови и регулаторни изисквания.

Всички изисквания на този международен стандарт са общи и са предназначени да бъдат приложими за всяка организация, независимо от нейния вид или размер, или продуктите и услугите, които предоставя.

ЗАБЕЛЕЖКА 1 В този международен стандарт термините "продукт" или "услуга" се прилагат само за продукти и услуги, предназначени или изисквани от клиент.

ЗАБЕЛЕЖКА 2 Законовите и регулаторните изисквания могат да бъдат изразени като законови изисквания.

Този документ дава насоки за местните власти относно разбирането и прилагането на система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на ISO 9001: 2015, за да отговори на нуждите и очакванията на своите клиенти / граждани и всички други заинтересовани страни, като им предоставя последователно продукти и услуги.

Той насърчава прилагането на система за управление на качеството по сигурен и отговорен начин, чрез прилагането на ISO 9001 на всеобхватна основа. Тези насоки не добавят, променят или модифицират изискванията на ISO 9001.

Той е приложим за всички процеси на местно самоуправление на всички нива (т.е. стратегическо, тактическо-управленско и оперативно), за да представлява цялостна система за управление на качеството, която се фокусира върху постигането на целите на местната власт. Цялостният характер на тази система е от съществено значение, за да се гарантира, че всички области на местната власт имат определено ниво на надеждност (т.е. ефективност на процесите).

Приложение А, като отправна точка за потребителите на този документ, дава диагностична методология за местните власти за оценка на обхвата и зрелостта на техните процеси и продукти и услуги. Приложение Б дава необходимите процеси за осигуряване на надеждни продукти и услуги на клиенти / граждани.