BRC*


BRC Global Standard - Consumer Products (потребителски продукти)

Осигуряване на доверието на потребителите в безопасността на продуктите BRC Global Standard - потребителските продукти е създаден, за анализ и одобрение на доставчика за потребителските продукти на пазара.

Търговците на дребно са задължени да предоставят безопасно и законни продукти за потребителите и трябва да вземат всички необходими предпазни мерки и да упражняват всичкото дължимо усърдие за избягване на провал, независимо дали е в разработката, производството, дистрибуцията, рекламата и продажбата на продуктите.

С увеличаване на търсенето от търговците на дребно на маркови продукти, стандартът ще помогне да се гарантира, че продуктите отговарят на очакванията на потребителите по отношение на качество и безопасност.

Какво е необходимо за това?

Това е особено подходящо за производителите, които снабдяват потребителите с продукти чрез търговците на дребно, независимо от продукта или страната на произход. Стандартът е предназначен за покриване на произвежданите продукти, които попадат в обхвата на European Union General Products Safety Regulations (2005) и друго допълнително законодателство, свързано с продуктите.

Изисквания

 • Приемане на система за управление на опасностите и риска и подходящ контрол
 • Документирана и ефективна система за управление на качеството
 • Ефективно управление на място на околната среда, продуктите, процесите и персонала

 

BRC's Global Standard for Food Safety (Глобален стандарт за безопасност на храните)

Осигуряване на доверието на потребителите в безопасността на храните

BRC Global Standard - потребителските продукти е създаден, за анализ и одобрение на доставчика

Стандартът е приет от производителите на хранителни продукти по целия свят, особено от тези организации представящи търговците на дребно. Сертифициране по стандарта от трета страна помага на производителите, собствениците на марката и търговците на дребно да изпълнят своите законови задължения и защитата на потребителите. Стандартът обхваща цялостния обхват на областите на безопасността на продуктите, както и законовата и комплексна проверка на отговорностите на доставчика и търговеца на дребно.

Какво е необходимо за това?

Той е особено подходящ за фирми, доставящи хранителни продукти до търговците на дребно, независимо от продукта или страната на произход. В повечето случаи сертифициране по този стандарт е предварително условие за доставяне към търговците на дребно. Това е прието от организации по целия свят.

Изисквания

Основните изисквания на стандарта са приемане и прилагане на системата НАССР, документирана и ефективна система за управление на качеството и контрола на фабричните екологични стандарти, продукти, процеси и персонал.

 

BRC's Global Standard for Packaging and Packaging Materials (Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали)

Осигуряване на безопасност в опаковките по веригата за доставка на храни Глобалният стандарт за опаковките и опаковъчните материали, е разработен за подпомагане на търговците и производителите да посрещнат законовите задължения.

Стандартът осигурява обща основа за сертифициране на дружествата, предоставящи опаковки на производителите и търговците на дребно. BSI e акредитиран доставчик на одити и сертификационни услуги по този стандарт в световен мащаб.

Какво е необходимо за това?

Глобалният стандарт за опаковки и опаковъчни материали е особено подходящ за доставчици на опаковъчни материали за производителите на храни, които доставят търговците на дребно. Обхватът му последно бе разширен, за да включва производители на опаковки за медицински, фармацевтични и потребителски стоки.

Принципи на стандарта:

 • Минимизиране на дублирането на оценката
 • Осигуряване на прозрачност и спазване на законодателството за честна търговия
 • Непрекъснат преглед и подобряване на стандартите и поддържане на процесите
 • Насърчаване на най-добрите практики

Изискванията включват:

Организиране

 • Система за управление на опасностите и риска
 • Системата за управление на техниката
 • Фабрични (заводски) стандарти
 • Контрол на замърсяването
 • Персонал

Тези изисквания също покриват някои от основните елементи на ISO 9001, затова, ако една система ISO 9001 е вече в сила, работата по внедряването на стандарта ще бъде минимална.

 

BRC Global Standard for Storage and Distribution

BRC Global Standard за съхранение и разпределение

Посрещането на изискванията на BRC Global Standard за съхранение и разпределение осигурява, че стандартите за най-добрите практика са разработени, прилагани и поддържани във всяка организация, участваща в съхранението и/или разпространението на стоки.

Фирмите за съхранение и дистрибуция могат да бъдат сертифицирани по този стандарт, за да демонстрират своята компетентност, за поддържане на безопасността на продуктите и почтеност. Стандартът е с еднакво значение за компании за съхраняване и/или разпространение на храни, стоки за бита и опаковки. Този стандарт се прилага за всички форми на транспорт.

Съхранението и дистрибуцията е връзката между всички етапи от веригата за доставка на продукти и търговията на дребно. Въвеждането и прилагането на този стандарт представляват усилията, за да се гарантира безопасността на продуктите и целостта чрез веригата за доставки.

Стандартът съдържа отделни модули за различните сектори в рамките на веригата за доставки, а именно съхранение, дистрибуция, търговия на едро и договорени специализирани услуги, предлагани от фирми за съхранение като:

 • Инспекция/сортиране на продукти
 • Договор за опаковка (преопаковане, сборно пакетиране)
 • Инспекция за количествен контрол
 • Договор за операции по замразяване/охлаждане/размразяване

 

Предимства на BRC Global Standards

 • Подробен и се концентрира върху безопасността, законността и качеството
 • Ясни и подробни изисквания, основани на принципите на НАССР подкрепени от документирани системи
 • Стандартизиран формат за докладване и предоставяне на информация за това кои места не отговарят на изискванията на стандартите
 • Закриване на всички несъответствия, определени на одит с доказателства, включени в доклада, преди да могат да бъдат издадени сертификати
 • Допълнен със съществуващите системи за управление на качеството например ISO и НАССР, когато те отговарят на изискванията на стандарта

 

6 причини да изберете BRC сертифициране

 1. САМОЧУВСТВИЕ - Глобалните стандарти са световна марка, която помага за изграждане на доверие в безопасността на хранителните продукти, потребителски стоки и опаковката. Строги и подробни, но лесни за следване и разбиране, глобалните стандарти са изпитани от водещи световни търговци на дребно, и предоставят ефективна верига за доставки управление и спазване на закона. Глобалните стандарти са широко признати в целия свят, с над 13000 сертифицирани доставчици в над 100 страни чрез мрежа от над 80 акредитирани и BRC - признати сертифициращи органи. Глобалният стандарт за безопасност на храните, версия 5 е най- широко признат Global Standard и е част от пакет стандарти за безопасността на продуктите, които да обхващат опаковки и опаковъчни материали, потребителски продукти, ресторанти и производителите и съхранение на съхранение и дистрибуция и дава възможност за сертифициране на веригата за доставки.
 2. ДОВЕРИЕ - BRC Global Standard за безопасност на храните е първият стандарт в света, одобрен от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GSFI) - комисия за сравнителен анализ. Установен, с висок опит в техническите услуги екип, с много годишен опит в производството на безопасни продукти осигурява подкрепа и ръководство на най-високо ниво. Нарастващите клиенти поддържат базирана в централата на BRC предоставяне на помощ по технически въпроси.
 3. СЪТРУДНИЧЕСТВО И НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ - Експертите от Международния технически комитет са напълно ангажирани за осигуряване на продължаващото развитие на Стандартите чрез процес на сътрудничество и непрекъснато усъвършенстване. BRC в момента разработва уеб-базирани, напълно интерактивна база данни с информация за BRC сертифицирани доставчици. Глобалното стандарти Directory ще предлага незабавен достъп до одиторските доклади, одит на данни, управленска отчетност и уведомяването на коригиращите действия. Глобалното стандарти Directory поставя правото BRC в основата на ефективното управление на веригата за доставки.
 4. СЪВМЕСТИМОСТ - Глобалната инфраструктура за обучение гарантира, че доставчиците са добре информирани за начините за прилагане на стандартите, подготовка за извършения одит и постигане на сертификация. Над 100 одобрени доставчици на обучение по целия свят предоставят акредитирани курсове за обучение на местните езици. Обучението на място е икономически ефективно във времето, парите, а също така е много гъвкаво. Учебното съдържание е комбинирано със собствени изисквания на клиента за осигуряване на адекватни и индивидуални програми за обучение. Подробните и стандартизирани одитни доклади създават глобална съгласуваност.
 5. КОМПЕТЕНТНОСТ - Съвместните екипи развиват силно наблюдаването на ефективността на инструментите за оценка, за да се осигури, че сертифициращите органи извършват одит на най-високия възможен стандарт. Установена и прозрачна процедура за жалби, помага да се гарантира, че всички клиентски оплаквания се разследват и стриктно се проследяват. Строгите изисквания за компетентност, квалификация и опит на одиторите гарантират, че стандартите строго се поддържат.
 6. ЕВТИНО - Процесът на сертифициране гарантира, че няма скрити разходи или добавени скъпи пречки за сертифициране на място. За обекти, които са правилно подготвени и уверени в своите системи за управление на безопасността разходите са само за одита.

* British Retail Consortium (Британски консорциум на търговците на дребно)