HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point)


HACCP, в превод означава "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". Критични точки са тези етапи от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човека. НАССР системата се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на опасностите, отколкото върху изследването на крайния продукт. HACCP системата включва идентифициране на възможните грешки и изготвяне на план за това как да се предотвратят тези грешки.

Въвеждането на НАССР система при производството, приготвянето, сервирането и търговията с храни, трябва да гарантира тяхната безопасност - чрез контрол на процесите и процедурите, където може да се получи замърсяване, заразяване или негодност на храните.

През 2002 г. с регламент 178 на ЕС въвеждането на HACCP системата е задължително и за малки предприятия за производство на храни. В България със Закона за храните фирмите се задължават да имат въведена система HACCP или процедури в съответствие с нейните принципи (чл.12, ал.3в). В Законодателството няма изискване НАССР процедурите да бъдат сертифицирани. Всяка инициатива за предприемане на такова сертифициране произлиза като частна инициатива на производителя или търговеца. Ефективността на системата за управление на безопасността на храните се доказва в хода на официалния контрол, чрез извършване на инспекции и одити от страна на компетентните органи.

Ако производител на храни иска да сертифицира система за безопасност на храни, освен НАССР има още няколко възможности, които са представени в сайта.