БДС EN ISO 22000:2018

Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига (ISO 22000:2018)


БДС EN ISO 22000:2018 определя изискванията за система за управление на безопасността на хранителните продукти, за да даде възможност на организация, която директно или индиректно участва в хранителната верига

a) да планира, внедри, прилага, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS), предназначена да предоставя продукти и услуги, които според тяхната предвидена употреба са безопасни за потребителя;

b) да доказва съответствие с приложимите законови и регулаторни изисквания за безопасност на храните;

c) да оценява и преценява изискванията на клиентите и да доказва съответствието с договорените с клиентите изисквания, свързани с безопасността на хранителните продукти;

d) да извършва ефективен обмен на информация със заинтересованите страни от хранителната верига по въпросите, свързани с безопасността на хранителните продукти;

e) да гарантира съответствието с декларираната политика по безопасност на хранителните продукти;

f) да доказва това съответствие пред заинтересованите страни;

g) да получава сертификация или регистрация на своята система за управление на безопасността на хранителните продукти от външна организация или да извършва самооценяване, или да декларира съответствие с този международен стандарт.

Всички изисквания на БДС EN ISO 22000:2018 са общи и са предназначени за прилагане от всички организации от хранителната верига, независимо от тяхната големина и сложност. Организациите, които директно или индиректно участват, включват, но не се ограничават до, производители на фуражи, производители на храни за животни, производители на диви растения и животни, земеделски производители, производители на съставки, преработватели на хранителни продукти, търговци на дребно и организации, свързани с обслужващи дейности, заведения за обществено хранене, кетърингови организации, организации, извършващи услуги като почистване, транспорт, съхранение, складиране и разпространение, доставчици на съоръжения и технологично обзавеждане, препарати за почистване и дезинфекция, опаковки и други материали, които са в контакт с хранителните продукти. Този документ позволява на организациите, които са в сферата на малкия и/или среден бизнес (например малки земеделски стопанства, дистрибутори на предварително опаковани храни, търговци на дребно или фирми, които предлагат услуги) да внедряват комбинация от мерки за контрол, разработена от външни специалисти.