Какво е ISO 9001:2015?


Това най-общо казано е международна система от правила за изграждането на добри управленски системи. Те могат да бъдат внедрени във фирми, административни институции, училища, болници и всякакви други организации. Гаранцията, че дадена организация е внедрила, поддържа и подобрява своята управленска система на основата на принципите на ISO 9001:2015 е наличието на сертификат. Такива се издават само от упълномощени сертификационни организации. Кои са те в България, можете да видите на сайта на "Клуб 9000".

Внедряването на такава управленска система обикновено се прави от външен консултант (или фирма), при положение, че организацията не разполага със собствени квалифицирани експерти. Срокът за внедряване зависи от големината, особеностите на организацията и комуникацията между организацията и консултанта, периода на изграждане средно е пет-шест месеца.

Когато системата е внедрена и работи и има доказателства за това (записи по качеството), се сключва договор с някоя от упълномощените сертификационни организации, които след провеждане на одит могат да издадат сертификат, при положение, че системата отговаря на изискванията на ISO 9001:2015. Сертификатът се издава за срок от три години, като ежегодно се провежда поне един контролен одит, за да се удостовери, че системата се поддържа и развива. Възможно е да бъде временно спрян или дори отнет сертификат при констатиране на груби нередности в сертифицираната организация.

Нашият опит от изготвянето и внедряването на такива управленски системи може да видите в сектор Клиенти.

Серията ISO 9000 се състои от стандарти и предписания, касаещи системите за управление на качеството и свързаните с тях помощни стандарти.

ISO 9001:2015 е стандарт за управление, който предоставя комплект от стандартизирани изисквания към системите за управление на качеството, независимо от дейността и размера на организациите или от тяхната принадлежност към частния или обществения сектор. Стандартът предоставя сигурна и изпитана рамка за установяване на систематичен подход за управление на процесите в организацията, така че да се гарантира непрекъснатото удовлетворяване на очакванията на клиентите.

Изискванията на стандарта покриват широка гама от теми, включващи: ангажираността на доставчиците към качеството; отношението към клиентите; ангажимента на ръководството към осигуряването на ресурсите; компетентността и обучението на персонала; управлението на процесите (производствени, административни, помощни); планирането на процесите; проектиране и разработване; управлението на постъпващите поръчки; закупуването; контрола и измерването на процесите и продуктите; управлението на средствата за измерване; рекламациите на клиентите; коригиращите и превантивните действия и изискванията за непрекъснато подобряване на системата, водещо до цялостно развитие на организацията.

ISO 9001:2015 не определя параметрите на продаваните стоки и услуги. Всяка организация дефинира тези изисквания според собствените си нужди и очаквания.

Ползите от добре проектираната и внедрена система за управление на качеството покриваща изискванията на ISO 9001:2015 могат да бъдат:

  • Подобряване на бизнес процесите, свързани с предлаганите продукти и услуги
  • Повишаване на нивото на удовлетвореност на клиентите
  • Увеличаване на разбирането и задоволяване на нуждите на клиентите
  • Повишаване на продуктивността и ефикасността на дейностите
  • Намаляване на разходите
  • Подобряване на комуникациите, морала и удовлетвореността от работата
  • Повишаване на компетентността на персонала, чрез планирани обучения
  • Увеличаване на маркетинговите и продажбени възможности и придобиване на конкурентни предимства пред конкурентни фирми
  • Изпълнение на законовите и нормативни изисквания към продуктите