БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране


БДС EN ISO/IEC 17025:2018 определя общите изисквания за компетентност за извършване на изпитвания и/или калибриране, включително вземане на проби. Той включва изпитване и калибриране, извършвани с използването на стандартни методи, нестандартни методи и разработени лабораторни методи.

Той е приложим за всички организация, която извършва изпитвания и/или калибриране. Те включват, например, лаборатории от първа, втора и трета страна, и лабораториите, в които изпитването и/или калибрирането е част от контрол и сертификация на продуктите.

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 е приложим за всички лаборатории, независимо от броя на персонала или степента на обхвата на изпитване и/или дейности за калибриране. Когато една лаборатория не предприеме една или повече от дейностите, обхванати от БДС EN ISO/IEC 17025:2018, като например вземане на проби и проектиране/разработване на нови методи изискванията на тези разпоредби не се прилагат.

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 е предназначен за употреба от лаборатории, в развитието на тяхната система за управление на качеството, административна и техническа дейност. Клиенти на лаборатория, регулаторни органи и органи по акредитация, могат да го използват при потвърждаване или признаване на компетентност на лабораториите. БДС EN ISO/IEC 17025:2006 не е предназначен да се използва като основа за сертифициране на лабораториите.

Съвместимостта с регулаторните изисквания за безопасност и за дейността на лабораториите, не е обхванат от БДС EN ISO/IEC 17025:2018.