BS OHSAS 18001:2007


BS OHSAS 18001 е стандарт за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ). Стандартът следва структурата на ISO 14001 и поставя изисквания за ангажираност на висшето ръководство, за спазване на нормативните изисквания, анализ и оценка на риска, предотвратяване на инциденти и злополуки, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и непрекъснато подобрение. Приложима е във всички сектори на икономиката.

Спецификацията OHSAS помага на бизнеса в много направления: за намаляване на риска за служителите, за подобряване на съществуващата система за безопасни условия на труд, за демонстриране на съответствие и др.

Сертификатът за съответствие с OHSAS 18001:2007 е доказателство за това, че организацията разполага с работеща система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), която покрива изискванията на спецификацията; че познава и спазва приложимите нормативни изисквания, свързани със ЗБУТ; че разполага с цели и програма за намаляване на рисковете за ЗБУТ и работеща процедура за действие при извънредни ситуации /травми, злополуки/.

Ползи от внедряването на системата:

  • осигуряването на по-безопасна и здравословна работна среда води до намаляване на инцидентите и здравните проблеми;
  • намаляват загубите на време и средства, причинени от отсъствия по здравословни причини;
  • настъпват положителни изменения във вътрешната нагласа на служителите към подходящата за тях работна среда, което води до намаляване на разходите за изплащане на обезщетения по предявени искове;
  • въвеждането на системата е проява на загриженост и отговорност на фирмата към условията на труд и повишава доверието към нея не само на нейните служители, но и на клиентите, партньорите и на обществото като цяло.

Системата за управление на безопасни и здравословни условия на труд може успешно да се интегрира с тези по стандартите ISO 9000 и ISO 14000

ISO публикува международен стандарт ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements, който заменя BS OHSAS 18001:2007.  За повече информация - http://www.iso.org/iso/iso_45001_briefing_note.pdf.