БДС ISO 10005:2008

Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството


ISO 10005:2005 дава насоки за развитие, контрол, приемане, прилагане и преразглеждане на планове за качество. Той се прилага независимо от това дали организацията има система за управление в съответствие с ISO 9001. ISO 10005:2005 е приложим за планове за качество на даден процес, продукт, проект или договор, за всяка категория продукти (хардуер, софтуер, преработени материали и услуги) и всяка индустрия. Той е насочен предимно за реализацията на продукцията и не е наръчник за организационно планиране на качеството на системата за управление. ISO 10005:2005 е документ с указания и не е предназначен да се използва за сертификация или за нуждите на регистрацията.