БДС ISO/TR 10017:2006

Указание за статистически методи за ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003)


БДС ISO / TR 10017:2006 дава указание за избор на подходящи статистически методи, които могат да бъдат полезни на дадена организация, за разработване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството в съответствие с ISO 9001. Това е направено въз основа на проучване на изискванията на ISO 9001, включващо използването на количествени данни и след това идентифициране и описване на статистическите методи, които могат да са полезни, когато са приложени за такива данни.

Списъкът на статистическите методи, посочен в БДС ISO / TR 10017:2006 нито е пълен, нито е изчерпателен, и не изключва използването на други методи (статистически или други), за които се смята, че ще бъдат полезни за организацията. Освен това, БДС ISO / TR 10017:2006 не се опитва да съветва как методът(ите) да бъде(ат) внедрен(и).

БДС ISO / TR 10017:2006 не е предназначен за целите за сключване на договори, за целите на нормативните актове, за целите на сертификацията/регистрацията. Той не е предвиден да се използва като задължителен чеклист (списък на точките за проверка) за съответствие с изискванията на ISO 9001:2000. Оправданието за използване на статистически методи е, че тяхното приложение може да помогне за подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството.