БДС ISO/TR 10013:2005

Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството


Този технически доклад дава указания за разработването и поддържането на документацията, необходима за осигуряване на ефикасна система за управление на качеството, приспособена към конкретните нужди на организацията. Използването на тези указания ще помогне при създаването на документирана система, както се изисква от приложимия стандарт за система за управление на качеството. Този технически доклад може да бъде използван за документиране на системи за управление, различни от серията ISO 9000, например системи за управление на околната среда и системи за управление на безопасността при работа.