БДС ISO 10014:2010

Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи


БДС ISO 10014:2010 дава указания за постигане на финансови и икономически ползи от прилагането на принципите за управление на качеството съгласно ISO 9000.

ЗАБЕЛЕЖКА: В текста по-долу тези принципи са наречени „принципи на управлението”.

БДС ISO 10014:2010 е насочен към висшето ръководство на организацията и допълва ISO 9004 относно подобряване на постиженията. Той предоставя примери за осъществими ползи и идентифицира методи и средства за управление, които съществуват, за да се подпомогне постигането на тези ползи.

Този международен стандарт се състои от указания и препоръки и не е предназначен да се използва за целите на сертификацията, при нормативни актове и договори.

БДС ISO 10014:2010 заменя и отменя БДС ISO/TR 10014:2004.