AQAP 2120 (Ed 3)


AQAP 2120 е на базата на ISO 9001 с редица допълнения и заличавания. 

Преглед:

1.1 Въведение 

AQAP 2120 съдържа изискванията на НАТО за качество. Системата трябва да бъде създадена, документирана, прилагана, поддържана, оценявана и подобрявана, и/или оценявана, в съответствие с изискванията, съдържащи се в следващите раздели.

1.2 Цел 

Тази публикация съдържа изисквания, които, ако се прилагат по подходящ начин, създават доверие в Доставчиците за способността да доставят продукти, които отговарят на изискванията на договора.

1.3 Приложимост 

1.3.1 Тази публикация е предназначена предимно за използване в договор между две или повече страни. 

1.3.2 Когато е упомената в договора, тази публикация се прилага за всички процеси, необходими за доставчика, за да отговарят на договорните изисквания. 

1.3.3 Настоящата публикация може да се използва вътрешно от доставчик или потенциален доставчик за покриване на качествените аспекти на системата за управление (СУ).

1.3.4 Когато идентифицираните от придобиващия тази публикация, може да се използва в комбинация с други подходящи стандарти за управление на процесите на държавите-членки.

1.3.5 Ако съществуват несъответствия между договорните изисквания и тази публикация, договорените изисквания ще имат предимство.

Сертификацията на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на AQAP 2120 е препоръчителна за всички, които имат намерение да бъдат доставчици на българската или някоя друга съюзническа армия.