БДС EN ISO/IEC 17065:2012

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги


Този международен стандарт съдържа изисквания за компетентността, последователността на дейностите и безпристрастността на органите по сертификация на продукти, процеси и услуги. Органите по сертификация, работещи в съответствие с този международен стандарт, не е необходимо да предлагат всички видове сертификация на продукти, процеси и услуги. Сертификацията на продукти, процеси и услуги е дейност по оценяване на съответствието от трета страна (виж ISO/IEC 17000:2004, определение 5.5). В този международен стандарт терминът „продукт” може да означава и „процес” или „услуга”, с изключение на онези места, където са дадени отделни предписания за „процеси” или „услуги” (виж приложение В).

БДС EN ISO/IEC 17065:2012 заменя и отменя БДС EN 45011:1999.