ИНФОРМАЦИЯ


Български източници на информация:

www.bds-bg.org Български институт за стандартизация
www.damtn.government.bg Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
www.nab-bas.bg Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
www.mi.government.bg Министерство на икономиката
www.mrrb.government.bg Министерство на регионалното развитие и благоустройството
www.kzp.bg Комисия за защита на потребителите
www.lex.bg Правен портал
   

Европейски и международни източници

www.cenorm.be Европейски комитет по стандартизация (CEN)
www.cenelec.org Европейския комитет по стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC)
www.etsi.org Европейски институт по стандартизация в областта на телекомуникациите (ETSI)
www.newapproach.org Директивите от Нов подход
http://ec.europa.eu/ Заглавия на хармонизиращи стандарти, подкрепящи директивите от Нов подход
www.iso.org Международна организация по стандартизация (ISO)
www.efqm.org Европейска фондация за управление на качеството (EFQM)
www.euromet.org Европейско сътрудничество в еталоните
www.ceoc.org Европейска конфедерация на организации за изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на риска (CEOC)
www.welmec.org Европейско сътрудничество в законовата метрология (WELMEC)
www.bipm.org Международно бюро по мерки и теглилки (BIPM)
www.oiml.org Международна организация по законова метрология (OIML)
www.iec.org Международната електротехническа комисия (IEC)