БДС EN ISO 14001:2015

Системи за управление на околната среда - Изисквания с указания за употреба


БДС EN ISO 14001:2015 е световно познат стандарт за управление на околната среда. Той дава предписания за контрол на онези дейности на организацията, които оказват ефект върху околната среда. Това включва използването на природните ресурси, управлението и обработката на отпадъците, намаляването на вредните емисии и консумацията на енергия.

БДС EN ISO 14001:2015 определя изискванията за система за управление на околната среда, с която да се даде възможност на организацията за разработване и прилагане на политика и цели, които вземат под внимание законовите изисквания и други изисквания, към които организацията се присъединява и информация за важните екологични аспекти. Тя се прилага за тези аспекти на околната среда, които организацията посочва като тези, които тя може да контролира и тези, на които тя може да повлияе.

Прилагането на Система за управление на околната среда е систематичен начин да се откриват и контролират ефектите, които организацията упражнява върху околната среда. Намаляване на разходите може да се реализира чрез подобряване ефективността и продуктивността. Това се постига като се прилагат начини за намаляване на отпадъците, търсят се по-ефективни начини за тяхното унищожаване и се прилагат методи за по-ефикасно използване на енергията. Внедряването на такава система потвърждава съответствията с действащото законодателство и прави застрахователното покритие по-достъпно.

ISO 14001:2015 е приложим към всяка организация, която иска да установи, прилага, поддържа и подобрява система за управление на околната среда, за да се осигури съответствие със заявената политика за околната среда, както и да демонстрира съответствие с БДС EN ISO 14001:2015.

Сертификацията по БДС EN ISO 14001:2015 показва, че организацията е обвързана с проблемите на околната среда и е подготвена да работи по посока за подобряването й. Също така това дава на маркетинга на компанията едно конкурентно предимство и издига представата за нея в очите на клиентите, служителите, съдружниците и всички заинтересовани страни.

Системата за управление на околната среда може успешно да се интегрира със системите за управление на качеството по стандартите ISO 9001 и ISO 45001 - за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Всички изисквания на ISO 14001:2015 са предназначени да бъдат включени в други системи за управление на околната среда. Обхватът на приложение зависят от фактори като политиката за околната среда на организацията, естеството на своята дейност, продукти и услуги, както и мястото, където се работи и условията, при които тя функционира.

БДС EN ISO 14001:2015 също така предвижда в приложение А информационни насоки за неговото използване.