БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол


Обхват

Всички органи за контрол трябва да извършват вътрешни одити на бизнес процесите и ефективността на проверките, които дават обратна връзка за управление по отношение на ефективното изпълнение на делегираните им процедури и да гарантират доставките на компетентни услуги на своите клиенти. Акредитиращият орган трябва да провери не само, че персонала на всички нива е внедрил описаните процеси, но също така, че системата и процесите, са в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012. От вътрешните одитори следователно се изисква разбиране на стандарта и свързаните указания за ефективен одит.