Joomla Templates Free

НОВИНИ


"ДОГИ" ЕООД е избран за консултант по програма "Подкрепа на малкия бизнес" на ЕБВР

Всяко малко или средно предприятие (ако отговаря на изискванията на програмата "Подкрепа на малкия бизнес"), което избере "ДОГИ" ЕООД за консултант на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа, може да се възползва от възможността да получи 70 % от сумата за консултантските услуги от програмата след успешното ѝ приключване.

Освен за нови системи за управление, тази възможност имате и при транзитивно преминаване към нова версия на стандарта (както е случая с преминаване от OHSAS 18001 към ISO 45001:2018).

"ДОГИ" ЕООД е на Ваше разположение за допълнителна информация.

 

ISO 21001:2018 Образователни организации - Системи за управление на образователни организации - Изисквания с насоки за използване

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува новият стандарт ISO 21001:2018.

ISO 21001: 2018 определя изискванията за система за управление на образователните организации (EOMS), когато такава организация:

 • трябва да демонстрира своята способност да подкрепя придобиването и развитието на компетентност чрез преподаване, учене или изследване;
 • има за цел да повиши удовлетвореността на обучаващите се, другите бенефициенти и служителите чрез ефективното прилагане на своята МОСВ, включително процеси за подобряване на системата и осигуряване на съответствие с изискванията на учащите и другите бенефициенти.

Всички изисквания на стандарта ISO 21001: 2018 са общи и са предназначени да бъдат приложими към всяка организация, която използва учебна програма за подпомагане на развитието на компетентност чрез преподаване, учене или изследване, независимо от вида, размера или начина на доставка.

ISO 21001: 2018 може да се прилага към образователни организации в рамките на по-големи организации, чиято основна дейност не е образование, като отдели за професионално обучение.

ISO 21001: 2018 не се прилага за организации, които произвеждат или издават само образователни продукти

 

ISO 45001:2018 замени BS OHSAS 18001:2007

Международната организация по стандартизация (ISO) публикува новия стандарт ISO 45001: 2018.

ISO 45001:2018 уточнява изискванията към системата за управление на здраве и безопасност при работа и дава насоки за неговото използване, за да позволи на организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места чрез предотвратяване на трудови злополуки и лошо здраве, както и чрез проактивно подобряване нейното изпълнение на здравословните и безопасни условия на труд.

 

БДС ISO 18788:2016

БДС ISO 18788:2016 Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане (ISO 18788:2015) предоставя рамка за създаване, внедряване, управление, наблюдение, преглед, поддържане и подобряване на управлението на частните дейности по сигурността.

Той осигурява принципите и изискванията за система за управление на частните дейности по сигурността (СУДС). ISO 18788:2015 предоставя бизнес рамка и рамка за управление на риска за организациите, извършващи или сключващи дейности по сигурността и свързаните с тях дейности и функции.

 

БДС EN ISO 50001:2011

"ДОГИ" ЕООД предлага разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с БДС EN ISO 50001:2011.

Ако имате въпроси, сме на Ваше разположение на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или 0888383684.

 

ISO 9001:2015 за училища

"ДОГИ" ЕООД предлага разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление на качеството (СУК) в съответствие с ISO 9001:2015 на училища. В СУК при желание на клиентите могат да бъдат внедрени и изискванията на проекта на международния стандарт prБДС ISO 21001:2016 Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане.

Ако имате въпроси, сме на Ваше разположение.

 

ISO/TS 16949 става IATF 16949

Един от най-широко използваните международни стандарти в автомобилната индустрия за управление на качеството, ISO/TS 16949, ще продължи развитието си с публикуването на нов световен индустриален стандарт от IATF – IATF 16949.

 

Нов стандарт

ISO 37001:2016 Системи за управление за борба с подкупите - Изисквания с указания за употреба.

ISO 37001:2016 определя изискванията и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление на анти-корупцията. Системата може да бъде самостоятелна или може да бъде интегрирана в интегрирана система за управление.

ISO 37001:2016 се отнася за следното във връзка с дейността на организацията:

 • Подкуп в публичния, частния и неправителствения сектори;
 • Подкуп от организацията;
 • Подкуп от страна на персонала на организацията, действащи от името на организацията или в негова полза;
 • Подкуп от бизнес партньори на организацията, действащи от името на организацията или в негова полза;
 • Подкуп на организацията;
 • Подкуп на служители на организацията във връзка с дейността на организацията;
 • Подкуп на бизнес партньори на организацията във връзка с дейността на организацията;
 • Пряк и непряк подкуп (например подкуп предложен или приет през или от трето лице).

 

Нови и заменени стандарти

БДС EN ISO 22301:2015 заменя и отменя БДС ISO 22301:2013 на 2015-02-17.

БДС EN ISO 13485:2016 заменя БДС EN ISO 13485:2012 и го отменя на 2019-01 -01.

 

Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020. Програмата е отворена и крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.08.2016 г. до 17:30

В допустимите дейности по Програмата влизат и:

 • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални / европейски / международни стандарти - стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и други.

Проектите по процедурата могат да включват дейности за въвеждане и сертифициране на повече от една система за управление съобразно нуждите на предприятието.

 • Постигане на съответствие на продукти с национални / европейски / международни стандарти – СЕ маркировки, доброволна сертификация на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулирана област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.
 • Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (GDP).
 • Ре-сертификация на вече въведени системи за управление – ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление.

 

Нови и заменени стандарти

ISO 55001:2014 Управление на активи. Системи за управление. Изисквания.

БДС ISO 21500:2012 Насоки за управление на проекти.

СД IWA 4:2009 – Отменен и заменен с ISO 18091:2014 Системи за управление на качеството – Насоки за прилагане на ISO 9001:2008 в местното самоуправление.

БДС EN 45011:1999 – Отменен и заменен с БДС EN ISO/IEC 17065:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги.

ISO/AWI 35001 Laboratory biorisk management system – Requirements.

 

В процес на преработка са следните стандарти

ISO 13485 – през 2015 г. предстои въвеждане на нова версия на стандарта. Проектът ISO/DIS 13485:2014 е публичен и в него могат да се видят предстоящите промени.

BS OHSAS 18001 – през май 2014 е публикуван първи проект на международен стандарт ISO/CD 45001:2014 Системи за управление на здравето и безопасността. Изисквания, който от 2016 г. като ISO 45001:2016 ще замести BS OHSAS 18001:2007.