Joomla Templates Free

НОВИНИ


Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Предстоящ прием на документи за кандидатстване

В срок до 22.03.2022 г. (включително) ще се провежда обществено обсъждане на предложения и коментари по документите за участие в програмата a съвсем скоро след това ще стане ясно кога ще стартира програмата. Очаква се програмата да бъде отворена до края на месец Март.

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност".

Кои дейности и разходи ще бъдат финансирани?

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

1.1. Котли

1.2. Горелки

1.3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух

1.4. Лъчисто газово отопление

1.5. Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди

1.6. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване

1.7. Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)

1.8. Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство

1.9. Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане

1.10. Системи за хибридна вентилация

1.11. Чилъри

1.12. Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага

1.13. Енергийно-ефективни охладители на въздух

1.14. Помпи

1.15. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух

1.16. Въздуходувки за сгъстен въздух

1.17. Централизирано управление на системи за сгъстен въздух

1.18. Изсушители на сгъстен въздух

1.19. Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници

1.20. Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери

1.21. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради

1.22. Енергоспестяващи осветители

1.23. Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

При обявяването на процедурата, за всяка отделна позиция от списъка на допустимите категории материали и оборудване ще бъдат определени пределни цени. Заявените разходи за дълготрайни активи/материали следва да съответстват на заложените референтни стойности в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, като е допустимо увеличение с до 10 % от съответната референтна стойности.

2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

ВАЖНО: 1.Разходите по т.2.1 не следва да надвишават 7 000 лв., а тези по т.2.2 – 9 000 лв.

2. „ДОГИ“ ЕООД може да Ви предостави консултантските услуги за въвеждане и подготовка за сертифициране на системи за управление на енергията в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

3. „ДОГИ“ ЕООД може да Ви предложи сертифициращ орган за сертификация на системата за управление на енергията в съответствие с БДС EN ISO 50001.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 25 000 лева, а максималният такъв е 150 000 лв., като максималният интензитет на помощта не може да надхвърля 50%. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Кои кандидати ще могат да участват?

Допустими за кандидатстване са микро, малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката (сектор „С", съгласно КИД), които имат приключени 2018, 2019 и 2020 години.

Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

•             микро предприятия >= 210 хил. лв.

•             малки предприятия >= 750 хил. лв.

•             средни предприятия >= 3 млн. лв.

Какви са финансовите параметри на програмата?

•             50% от допустимите разходи по проекта;

•             минимален размер на безвъзмездната помощ – 25 000 лв;

•             максимален размер на безвъзмездната помощ – 150 000 лв.

 

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

Изменение в Закона за автомобилните превози предвижда задължително внедряване на ISO 39001

 

ISO 39001 e международен стандарт, който определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП) и дава насоки за намаляване на сериозните инциденти при пътнотранспортните произшествия.

Изменение в Закона за автомобилните превози, публикувано в ДВ. бр. 22 от 16 март 2021 г. предвижда превозите на лица с увреждания, лица с намалена подвижност, болни и ранени лица да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или от юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които имат внедрена и сертифицирана Система за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП) в съответствие със стандарта БДС ISO 39001:2014 – „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане (ISO 39001:2012)“.

Стандартът е приложим за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и тези, които:

·       използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари; таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания; предприятия с вътрешен транспорт; летищни комплекси и др.)

·       поддържат транспортната инфраструктура (проектантски организации, пътно-строителни фирми, общински и национални служи за контрол и управление на трафика) и имат ангажименти към: пътища, мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светлинни уредби, камери за наблюдение и др.)

·       оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик: учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.).

Този международен стандарт предоставя инструментариум по който всяка една организация която си взаимодейства със системата на движение по пътищата може да си изгради собствена система за управление на безопасността на движението за да намали броя на смъртните случаи и сериозна наранявания в следствие на катастрофи на които може да повлияе.

Изискванията в този международен стандарт включват разработването и прилагането на подходяща  политика за пътна безопасност, определянето на  цели и планове за действие, като се вземат предвид законовите и други изисквания, които организацията е приела да прилага и информация за елементи и критерии, свързани с пътната безопасност, които организацията определя като такива, върху които тя може да окаже контрол или да повлияе.

Този международен стандарт е приложим за всяка организация, независимо от вид, мащаб и предлаган продукт или услуга, която желае:

а) да подобри резултатите по отношение безопасността на движението;

б) да създаде, внедри, поддържа и усъвършенства система за управление на безопасността на движението;

в) да се увери в съответствието в съответствието със заложената политика за безопасност на движението;

г) да докаже съответствие с този международен стандарт.

 

„ДОГИ“ ЕООД е в състояние да разработи, внедри и подготви за сертифициране Вашата Система за управление на безопасността на движението по пътищата.

 

СТАНДАРТ ISO 18091:2019 ДОСТАВЯ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

С мандат да управлява всичко - от транспорта до канализацията, общественото осветление и гражданската защита, не е чудно, че гражданите очакват много от местните власти. Наскоро преработените насоки им помагат да подобрят своите дейности и да ги приведат в съответствие с местните нужди и очаквания за по-здрави и щастливи общности.

Общественият сектор е най-големият доставчик на услуги във всяка държава, предлагащ широк спектър от услуги, които пряко засягат живота на жителите. Предизвикателствата са много, не на последно място балансиране на очакванията на гражданите с бюджетни ограничения, въздействия върху околната среда и демографски промени. В тези трудни икономически времена местните власти трябва ефективно да управляват наличните ресурси и процеси и да работят заедно като система.

Това е мястото, където ISO 18091, Системи за управление на качеството - Указания за прилагане на ISO 9001 в местното самоуправление, има реална разлика. Наскоро актуализираният стандарт има за цел да помогне на местните власти да поддържат високо ниво на обслужване, като същевременно подобрява устойчивостта. Той предоставя диагностични модели и инструменти за прилагане на цялостна система за управление на качеството, която ще допринесе за превръщането на местните власти едновременно в ефикасни и надеждни.

Според специалистите по местно самоуправление, можем да изградим по-силни регионални, национални и глобални правителства само чрез укрепване на почтеността в местното управление. Те казват: „ISO 18091 представлява отличен инструмент за местните власти да успокоят гражданите, че техните нужди и очаквания са напълно разбрани и изпълнени последователно и своевременно“.

ISO 18091 е първият ISO стандарт, насочен към публичния сектор, който дава насоки за прилагането на ISO 9001 в местното самоуправление, отчитайки контекста, в който функционира. Той е актуализиран, за да включва изискванията на ISO 9001: 2015 за системите за управление на качеството и поредица от приложения, които да помогнат на потребителите да извлекат максимума от стандарта, включително диагностична методология за местните власти за оценка на обхвата и зрелостта на техните процеси и услуги.

За съжаление досега няма нито една община или областна администрация в България внедрила този стандарт.

 

ISO/PAS 45005: 2020

Система за управление на здравето и безопасността при работа - Безопасна работа по време на пандемията COVID-19. Общи указания за организациите

Този стандартизационен документ дава насоки за организациите как да управляват рисковете, произтичащи от COVID-19, за да защитят здравето, безопасността и доброто физическо състояние, свързани с работата.

Този стандартизационен документ е приложим за организации от всички размери и сектори, включително тези, които:

а) са действали през цялата пандемия;

б) възобновяват или планират да възобновят операциите след пълно или частично затваряне;

в) отново пренаемат работни места, които са били напълно или частично затворени;

г) са нови и планират да работят за първи път.

Този стандартизационен документ също така предоставя насоки, свързани със защитата на работниците от всякакъв вид (напр. Работници, наети от организацията, работници на външни доставчици, изпълнители, самостоятелно заети лица, работници, работещи в агенции, по-възрастни работници, работници с увреждания и първи реагиращи) и други заинтересовани страни (напр. посетители на работно място, включително представители на обществеността).

Този документ не е предназначен да предоставя насоки за прилагане на специфични протоколи за контрол на инфекциите в клинични, здравни и други условия.

ЗАБЕЛЕЖКА Приложимото законодателство и насоки се предоставят от правителството, регулаторните органи и здравните органи за работниците в тези условия или в свързани роли.

Стандартизационният документ ISO/PAS 45005: 2020 няма отношение към сертификацията. Той допълва изискванията на Системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 45001: 2018 за работа в условията на епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19, но много от изискванията могат да бъдат полезни и при много други епидемии или извънредни ситуации.

„ДОГИ“ ЕООД съветва организациите, сертифицирани в съответствие с ISO 45001: 2018, да внедрят много бързо ISO/PAS 45005: 2020, с което ще решат много проблеми, свързани с управлението на организацията.

 

Ние сме в състояние да Ви предложим консултантска услуга за интегриране на изискванията на ISO/PAS 45005: 2020 във Вашата СУЗБР в съответствие с ISO 45001: 2018.

 

"ДОГИ" ЕООД ви предлага:

ОДИТОРИ за провеждане на вътрешни одити по следните стандарти:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 22000:2018
 • FSSC 22000 v. 5
 • FSSC 22000-Quality v. 5
 • ISO 50001:2018
 • ISO/IEC 17020:2012
 • ISO/IEC 17065:2012
 • ISO/IEC 27001:2013

 

СД CEN/CWA 17553:2020

БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

 

Новото СД CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за населението (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба. Документът може да бъде изтеглен безплатно от уебсайта на БИС

В повечето европейски страни маските за лице, които често не са включени в обхвата на разпоредбите за лични предпазни средства (ЛПС) и медицинските изделия, се превърнаха в основен елемент от националните стратегии за постепенна отмяна на въведените ограничителни мерки. Това е причината Европейската комисия да установи спешната необходимост от хармонизирано и съгласувано ниво на безопасност на маските за лице.

На базата на тази необходимост и в отговор на неотложността на ситуацията, CEN се съгласи да разработи ускорено този стандартизационен документ. Публикуваният на 17 юни CWA е плод на колективна работа на експерти, добавили своя опит към вече съществуващи национални указания.

 

Това извънредно решение отразява ангажимента и решимостта на БИС да продължава да подкрепя необходимите усилия за борба с пандемията COVID-19 и е следваща стъпка след решението за предоставяне на безплатен достъп до 11 европейски стандарта (EN) за медицински изделия и лични предпазни средства, приложими в условията на пандемия COVID-19.

Източник: БИС

Реакцията на ISO във връзка с пандемията от COVID-19

В отговор на неотдавнашното избухване на COVID-19 Международната организация за стандартизация (ISO) предостави безплатен достъп до някои от основните си стандарти, подпомагащи управлението на непрекъснатостта на бизнеса, устойчивостта и управлението на риска.

Стандартите са достъпни във формат само за четене на английски език:

• ISO 22301: 2019 Сигурност и устойчивост - Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса - Изисквания

• ISO 22395: 2018 Сигурност и устойчивост - Устойчивост на Общността - Указания за подкрепа на уязвимите лица в извънредни ситуации

• ISO 22320: 2018 Сигурност и устойчивост - Управление на действия при извънредни ситуации - Указания за управление на инциденти

• ISO 22316: 2017 Сигурност и устойчивост - Организационна устойчивост - Принципи и атрибути 

• ISO 31000: 2018 Управление на риска - Указания

 

Как да използваме ISO стандартите за справяне с пандемия

Деян Кошутич | 30 март 2020 г.

Няма съмнение, че всяка пандемия причинява щети на бизнеса по целия свят - не само съществува проблемът с намаляването (или, в някои случаи, рязкото увеличение) на търсенето на продукти или услуги, но има и проблемът с това как да се организира компания, която доставя своите продукти и услуги по много различен начин.

Предизвикателства с пандемиите в съвременния бизнес свят

И така, какво е пандемия? Според речника Merriam-Webster пандемията е „огнище на заболяване, което се среща в широк географски район и засяга изключително висок дял от населението“. От гледна точка на бизнес операциите, за повечето компании това означава (1) вашите клиенти или служители не могат да достигнат до вас, или (2) вашите клиенти или служители могат да достигнат до вас, но се страхуват за собственото си здраве.

За да се справят с първия проблем, компаниите започват да реагират по следните начини: преодоляват липсата на физически контакт с клиенти и служители, като използват електронни средства за комуникация; те молят служителите си да използват алтернативни места за работа, предимно от домовете си или от други отдалечени места; и използват алтернативни канали за доставка на своите продукти чрез външни логистични услуги. Въпреки това, извършвайки тези промени, компаниите се сблъскват с няколко предизвикателства: чрез драстична промяна на начина, по който работи техният бизнес, непрекъснатостта на дейността им е застрашена. Чрез достъпа до данни от личните устройства на служителите и домовете им и обработката на данни чрез различни доставчици на облачни услуги и логистични партньори, сигурността на информацията също е застрашена. И накрая, този нов начин на работа изисква различни видове умения както от служители, така и от партньори във веригата на доставки, така че качеството на доставката на продукти и услуги е застрашено.

За да решат втория проблем - здравето и безопасността - компаниите започват да изискват предпазно оборудване за своя персонал и въвеждат правила за социално дистанциране. Проблемът обаче е, че те не знаят дали това се прави адекватно и не знаят дали това би удовлетворило техните клиенти и партньори.

Но има някои добри новини: ISO стандартите могат да ви помогнат да се справите с тези предизвикателства.

Справяне с непрекъснатостта на дейността

ISO 22301 е стандартът, който описва как да разработите система за управление на непрекъснатостта на дейността - той определя, че трябва да оцените рисковете, които могат да нарушат дейността и веригата ви на доставки, да анализирате колко бързо трябва да се възстановите, за да избегнете големи щети и кои ресурси имат нужда от възстановяване. Въз основа на тази информация трябва да търсите решения, които ще ви позволят да се възстановите и да разработите план за непрекъснатост на дейността за пандемия.

Така че, за да продължите успешно дейността си, ще трябва да анализирате кои хора, оборудване, данни, суровини, трети страни и др. Ви трябват и колко бързо се нуждаете от тях, да определите как да ги получите и да опишете стъпките, за да започнете да ги използвате. За целта е необходимо да извършите оценка на риска и анализ на въздействието върху дейността, да разработите стратегия за непрекъснатост на дейността и да напишете пандемичния план за вашия бизнес. Можете да намерите всички необходими документи в този инструментариум за документация по ISO 22301.

Справяне със сигурността на комуникациите и данните

ISO 27001 е стандартът, който описва как да се разработи системата за управление на информационната сигурност - тя определя, че първо трябва да разберете кои потенциални инциденти могат да се случат и след това да дефинирате кои видове защитни мерки, които трябва да приложите, за да предотвратите нарушаване на данните. ,

Така че за служителите, които работят от дома, трябва да анализирате кои видове инциденти могат да се случат с данните, съхранявани на техните компютри и комуникирани по интернет. След като знаете това, едва тогава можете да решите дали вашите служители ще трябва да използват VPN, сложни пароли, криптират данни, да използват само предварително одобрени облачни услуги, редовно да архивирате данните и т.н. Накрая, трябва да документирате тези правила чрез политики и процедури.

Справяне с качеството на продуктите и услугите

ISO 9001 е стандартът, който описва как да развивате Системата за управление на качеството - освен всичко друго, тя определя, че трябва да обучите персонала си адекватно за работата, която те изпълняват, и трябва да подберете вашите доставчици и партньори много внимателно.

Така че трябва да анализирате кои видове умения са необходими за работата на вашия бизнес в тази нова ситуация и системно да започнете да обучавате персонала си - това може да е свързано с нови комуникационни канали, които използвате с вашите клиенти или вътрешно с вашите колеги, как да работете дистанционно по ефективен и сигурен начин, как да работите на място, като спазвате правилата за социално дистанциране и т.н.

За доставчици и партньори трябва да разработите ясни критерии, за да можете да изберете само онези, които няма да застрашат вашата верига за доставки - например изберете само тези, които имат строги правила за здраве и безопасност, които са обучили хората за социално дистанциране, които са разработили канали за комуникация онлайн и т.н. - вижте тук извадка от процедура за закупуване и оценка на доставчиците.

Справяне със здравето и безопасността

ISO 45001 е стандарт, който описва как да създадете система за управление на здравето и безопасността на труда (OHSMS), която ви помага да надхвърляте просто спазването на законите и разпоредбите за безопасност и здраве и да работите за подобряване на здравето и безопасността на работното си място.

Вероятно най-важният аспект на изискванията на ISO 45001, който може да помогне при пандемия, е идентифицирането на опасностите и свързаните с тях рискове, така че те да бъдат контролирани за подобряване на здравето и безопасността. Тази идентификация на опасността се извършва най-добре, като се използват знанията на вашата работна сила, за да намерите най-добрите решения. Използването на вашите хора ще ги направи уверени, така че да не се страхуват да работят в помещенията на компанията, но това доверие ще се отрази и на вашите клиенти, които няма да се страхуват да се свържат с вашите служители.

Можете да започнете със сесия за мозъчна атака, като например „какви са опасностите, пред които сме изправени при всеки процес и къде можем да намалим тези опасности при тази криза?“ По време на пандемия това може да помогне за бързото идентифициране и прилагане на промените, които трябва да направите, за да останете в безопасност на работата, като социално дистанциране на работното място, почистващи инструменти, премахване на хартия или таблети, за да избегнете контакт с множество хора, и подготовка на заместители, за да може да изпълнява нови роли или нови работни места, в случай че някой трябва да остане у дома.

Когато хората се чувстват в безопасност, те ще работят по-добре - в някои случаи производителността ще бъде дори по-добра, отколкото преди пандемията; този положителен подход ще бъде усетен и от клиентите и те ще започнат да предпочитат такава компания пред нейните конкуренти.

ISO стандартите ви предоставят ноу-хау

Пандемията не се случва много често и може да се очаква, че при такива непредвидими обстоятелства правилата трябва да бъдат измислени в движение - обаче ISO 22301, ISO 27001, ISO 9001 и ISO 45001 са готови рамки, които могат да бъдат приложени ефективно дори в неблагоприятни ситуации. 

В крайна сметка повече от 3 милиона компании по света вече са внедрили някои от стандартите за управление на ISO, а от тях около 1,5 милиона са сертифицирани. И така, ISO стандартите са най-широко приетите рамки, които помагат на компаниите да се организират по-добре - и могат да помогнат и в условията на пандемия.

 

За Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия и БДС EN ISO 13485:2016

Както може би знаете, Регламента за медицински изделия на ЕС (MDR), който регулира контрола на качеството на медицинските изделия, беше публикуван през 2017 г. и влиза в сила от 26 май 2020 г. Много организации се борят за спазването на новия регламент и това не е изненадващо. MDR на ЕС създава сериозни предизвикателства за производителите на медицински изделия или за всеки, който ги разпространява.

Наредбата изисква повече техническа документация от преди, а също така налага и по-строги изисквания за клинична оценка. Отсега нататък ще трябва да ie използва система за управление на качеството. Има и по-строги правила относно периодичното докладване за актуализиране на безопасността (PSUR) и наблюдение след пускане на пазара (PMS).

В „ДОГИ“ ЕООД ние се ангажираме да направим спазването възможно най-лесно. Знаем, че новият регламент е объркващ. Ето защо нашите експерти могат да Ви помогнат да изпълните всички ваши отговорности и задължения съгласно новия регламент.

 

EN 62264 Интегриране на система за управление на предприятие

Стандартите и стратегиите за внедряване на Индустрия 4.0 в Европа, и в частност в България вече не се разглеждат като кампанийни. Има разбиране, че тази революция може да промени изцяло начина, по който живеем и нещата, които правим.

Като ключови технологии на Индустрия 4.0 са идентифицирани „Интернет на нещата“ (IoT), симулации, добавена/виртуална реалност (VR/AR), автономни роботи, облачни технологии (cloud computing), киберсигурност, триизмерно/адитивно отпечатване (3D printing), хоризонтална и вертикална системна интеграция, анализи в големи информационни масиви (Big Data), изкуствен интелект и когнитивни системи, машинно самообучение (machine learning), блокчейн технологии, цифрови платформи и други. Този списък непрекъснато се допълва, поради силната динамика на технологичните иновации.

В българската концепция за Индустрия 4.0 тя е дефинирана като съвкупност от свързани цифрови технологични решения, подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в реално време в производствените процеси.

IEC (International Electrotechnical Commission; на български: Международна електротехническа комисия) е международната организация за стандартизация в областта на електрическите, електронните и свързаните с тях технологии. Тя отдавна работи по стандарти, които имат отношение към Индустрия 4.0, които по тяхна оценка са повече от 50. Много от стандартите се въвеждат от европейската организация по стандартизация CEN и се внедряват в България от БИС.

Между тези стандарти са и петте части на стандарта БДС EN 62264:

-    БДС EN 62264-1: 2013 Интегриране на система за управление на предприятие. Част 1: Модели и терминология (IEC 62264-1:2013);

-    БДС EN 62264-2: 2013 Интегриране на система за управление на предприятие. Част 2: Обекти и атрибути за интегриране на системи за управление (IEC 62264-2:2013);

-    БДС EN 62264-3: 2017 Интегриране на система за управление на предприятие. Част 3: Работни модели на управление на производствени операции;

-    БДС EN 62264-4: 2016 Интегриране на система за управление на предприятие. Част 4: Атрибути на модели на обекти за интегриране на управлението на производствените операции (IEC 62264-4:2015);

-    БДС EN 62264-5: 2017 Интегриране на система за управление на предприятие. Част 5: Операции при производствени трансакции (IEC 62264-5:2016).

В тези стандарти терминът Оперативно управление на производството (MOM) е изложен посредством подробно дефиниране на дейностите и бизнес процесите в следните области: Производство, Качество, Поддръжка и Складово стопанство. От 2018 г. тези стандарти са неразделна част от Reference Architectural Model for Industry 4.0 (RAMI 4.0). Те очертаха ясно функционалните граници между ERP, MOM/MES и системите за автоматизация (CNC, SCADA, PLC), или така наречените информационни (IT) и оперативни (ОТ) технологии.

Трябва да се отбележат две много важни неща за тези стандарти. Първото е, че те не са предвидени и не подлежат на сертификация. Второто е, че приложението им за много голяма част от МСП е твърде спорно, тъй като приложението на тези стандарти за тях ще бъде огромна тежест с малък ефект. Решението за внедряване на тези стандарти в една компания трябва да бъде взето след сериозен анализ на необходимостта и ползата от тях.

 

За RAMI 4.0 виж повече на https://www.isa.org/intech/20190405/

 

"ДОГИ" ЕООД е избран за консултант по програма "Подкрепа на малкия бизнес" на ЕБВР

Всяко малко или средно предприятие (ако отговаря на изискванията на програмата "Подкрепа на малкия бизнес"), което избере "ДОГИ" ЕООД за консултант на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа, може да се възползва от възможността да получи 70 % от сумата за консултантските услуги от програмата след успешното ѝ приключване.

Освен за нови системи за управление, тази възможност имате и при транзитивно преминаване към нова версия на стандарта (както е случая с преминаване от OHSAS 18001 към ISO 45001:2018).

"ДОГИ" ЕООД е на Ваше разположение за допълнителна информация.

 

ISO 21001:2018 Образователни организации - Системи за управление на образователни организации - Изисквания с насоки за използване

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува новият стандарт ISO 21001:2018.

ISO 21001: 2018 определя изискванията за система за управление на образователните организации (EOMS), когато такава организация:

 • трябва да демонстрира своята способност да подкрепя придобиването и развитието на компетентност чрез преподаване, учене или изследване;
 • има за цел да повиши удовлетвореността на обучаващите се, другите бенефициенти и служителите чрез ефективното прилагане на своята МОСВ, включително процеси за подобряване на системата и осигуряване на съответствие с изискванията на учащите и другите бенефициенти.

Всички изисквания на стандарта ISO 21001: 2018 са общи и са предназначени да бъдат приложими към всяка организация, която използва учебна програма за подпомагане на развитието на компетентност чрез преподаване, учене или изследване, независимо от вида, размера или начина на доставка.

ISO 21001: 2018 може да се прилага към образователни организации в рамките на по-големи организации, чиято основна дейност не е образование, като отдели за професионално обучение.

ISO 21001: 2018 не се прилага за организации, които произвеждат или издават само образователни продукти

 

ISO 45001:2018 замени BS OHSAS 18001:2007

Международната организация по стандартизация (ISO) публикува новия стандарт ISO 45001: 2018.

ISO 45001:2018 уточнява изискванията към системата за управление на здраве и безопасност при работа и дава насоки за неговото използване, за да позволи на организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места чрез предотвратяване на трудови злополуки и лошо здраве, както и чрез проактивно подобряване нейното изпълнение на здравословните и безопасни условия на труд.

 

БДС ISO 18788:2016

БДС ISO 18788:2016 Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане (ISO 18788:2015) предоставя рамка за създаване, внедряване, управление, наблюдение, преглед, поддържане и подобряване на управлението на частните дейности по сигурността.

Той осигурява принципите и изискванията за система за управление на частните дейности по сигурността (СУДС). ISO 18788:2015 предоставя бизнес рамка и рамка за управление на риска за организациите, извършващи или сключващи дейности по сигурността и свързаните с тях дейности и функции.

 

БДС EN ISO 50001:2011

"ДОГИ" ЕООД предлага разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с БДС EN ISO 50001:2011.

Ако имате въпроси, сме на Ваше разположение на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или 0888383684.

 

ISO 9001:2015 за училища

"ДОГИ" ЕООД предлага разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление на качеството (СУК) в съответствие с ISO 9001:2015 на училища. В СУК при желание на клиентите могат да бъдат внедрени и изискванията на проекта на международния стандарт prБДС ISO 21001:2016 Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане.

Ако имате въпроси, сме на Ваше разположение.

 

ISO/TS 16949 става IATF 16949

Един от най-широко използваните международни стандарти в автомобилната индустрия за управление на качеството, ISO/TS 16949, ще продължи развитието си с публикуването на нов световен индустриален стандарт от IATF – IATF 16949.

 

Нов стандарт

ISO 37001:2016 Системи за управление за борба с подкупите - Изисквания с указания за употреба.

ISO 37001:2016 определя изискванията и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление на анти-корупцията. Системата може да бъде самостоятелна или може да бъде интегрирана в интегрирана система за управление.

ISO 37001:2016 се отнася за следното във връзка с дейността на организацията:

 • Подкуп в публичния, частния и неправителствения сектори;
 • Подкуп от организацията;
 • Подкуп от страна на персонала на организацията, действащи от името на организацията или в негова полза;
 • Подкуп от бизнес партньори на организацията, действащи от името на организацията или в негова полза;
 • Подкуп на организацията;
 • Подкуп на служители на организацията във връзка с дейността на организацията;
 • Подкуп на бизнес партньори на организацията във връзка с дейността на организацията;
 • Пряк и непряк подкуп (например подкуп предложен или приет през или от трето лице).

 

Нови и заменени стандарти

БДС EN ISO 22301:2015 заменя и отменя БДС ISO 22301:2013 на 2015-02-17.

БДС EN ISO 13485:2016 заменя БДС EN ISO 13485:2012 и го отменя на 2019-01 -01.

 

Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020. Програмата е отворена и крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.08.2016 г. до 17:30

В допустимите дейности по Програмата влизат и:

 • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални / европейски / международни стандарти - стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и други.

Проектите по процедурата могат да включват дейности за въвеждане и сертифициране на повече от една система за управление съобразно нуждите на предприятието.

 • Постигане на съответствие на продукти с национални / европейски / международни стандарти – СЕ маркировки, доброволна сертификация на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулирана област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.
 • Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (GDP).
 • Ре-сертификация на вече въведени системи за управление – ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление.

 

Нови и заменени стандарти

ISO 55001:2014 Управление на активи. Системи за управление. Изисквания.

БДС ISO 21500:2012 Насоки за управление на проекти.

СД IWA 4:2009 – Отменен и заменен с ISO 18091:2014 Системи за управление на качеството – Насоки за прилагане на ISO 9001:2008 в местното самоуправление.

БДС EN 45011:1999 – Отменен и заменен с БДС EN ISO/IEC 17065:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги.

ISO/AWI 35001 Laboratory biorisk management system – Requirements.

 

В процес на преработка са следните стандарти

ISO 13485 – през 2015 г. предстои въвеждане на нова версия на стандарта. Проектът ISO/DIS 13485:2014 е публичен и в него могат да се видят предстоящите промени.

BS OHSAS 18001 – през май 2014 е публикуван първи проект на международен стандарт ISO/CD 45001:2014 Системи за управление на здравето и безопасността. Изисквания, който от 2016 г. като ISO 45001:2016 ще замести BS OHSAS 18001:2007.